Fakturovač

Smluvní ujednání pro použití internetové aplikace Fakturovač

Smluvní ujednání pro použití internetové aplikace Fakturovač platné od 1.1.2021

Vytvořením uživatelského účtu, ale i dalším využíváním Fakturovače dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb a poskytnutí licence v souladu s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Smluvní ujednání je pro uživatele i provozovatele závazné okamžikem registrace.

I. Definice pojmů

 1. Aplikace je softwarová aplikace Fakturovač přístupná prostřednictvím webových stránek, dostupných po přihlášení v internetovém prohlížeči na adrese https://www.fakturovac.cz (dále jen "webové stránky"). Aplikace je webová služba sloužící primárně k vystavování elektronických účetních dokladů a k práci s těmito doklady.
 2. Provozovatelem aplikace je Zdeněk Novotný, Kadečkové 869/1, Praha, PSČ 19900, IČ 87029669, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na MÚ v Praze 8 pod č.j.: MCP8 331800/2019 (dále jen "provozovatel").
 3. Uživatelem je jakákoliv podnikající fyzická či právnická osoba, identifikovaná přihlašovacím e-mailem a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "uživatel").
 4. Uživatelský účet si registrací dobrovolně vytváří každý uživatel, který má zájem o užívání aplikace a je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb provozovatelem.

II. Úvodní ustanovení

 1. Toto smluvní ujednání (dále jen "podmínky") upravuje užívání aplikace.
 2. Při vytváření uživatelského účtu je uživatel povinen zadat pravdivé údaje vztahující se k jeho osobě, které budou následně použity v hlavičce účetních dokladů. Nakládání s osobními údaji, které uživatel provozovateli poskytne, upravují zásady ochrany osobních údajů.

III. Licenční ujednání

 1. Aplikace je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen "autorský zákon"), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele.
 2. Založením uživatelského účtu poskytuje provozovatel uživateli osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace. Licence se uděluje po dobu trvání uživatelského účtu a pouze pro užití při podnikatelské činnosti uživatele.
 3. Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Uživatel nesmí aplikaci jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám s výjimkou svých zaměstnanců a spolupracujících osob, které mu poskytují účetní a administrativní služby nebo podporu těchto služeb, pro něž je vyžadován přístup k aplikaci.
 4. Toto licenční ujednání upravuje také užívání jakýchkoli aktualizací aplikace, kterými provozovatel nahradí nebo doplní původní aplikaci.
 5. Licence zaniká stejným způsobem jako smlouva o poskytování služeb dle článku VII odstavce. 1.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím internetové aplikace vystavovat elektronické účetní doklady a dále s nimi pracovat v rozsahu, v jakém to aplikace umožňuje. Uživatel je dále oprávněn využívat další funkce aplikace v rozsahu, v jakém to aplikace umožňuje.
 2. Uživatel nesmí na vygenerovaných dokladech dále provádět žádné úpravy, zejména měnit nebo odstraňovat jakékoliv názvy a ochranné značky provozovatele nebo aplikace.
 3. Veškerá data, která uživatel uloží prostřednictvím aplikace do datového úložiště provozovatele, náleží pouze uživateli. Uživatel má k těmto datům všechna práva a nese plnou odpovědnost za jejich obsah.
 4. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva provozovatele.
 5. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli poškozoval nebo omezoval ostatní uživatele aplikace nebo narušoval jejich práva.
 6. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet uživatele nebo jinak zamezit užívání aplikace uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje tyto podmínky, nebo používá aplikaci v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů.
 7. Provozovatel je oprávněn zrušit bez předchozího oznámení účet uživatele, pomocí něhož se uživatel do aplikace nepřihlásil déle než 3 měsíce.
 8. Uživatel může svůj účet kdykoliv zrušit v nastavení zabezpečení svého uživatelského účtu.
 9. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání.
 10. Zrušením uživatelského účtu dochází k ukončení poskytování veškerých služeb v aplikaci a současně k vymazání veškerých dat uživatele v aplikaci.

V. Úplata za užívání aplikace

 1. Aplikace poskytována zcela zdarma a bez omezení.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu některé části aplikace zpoplatnit nebo přidat zpoplatněné části aplikace.

VI. Odpovědnost za vady

 1. Provozovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí dokladů vygenerovaných aplikací s obecně závaznými právními předpisy a za správnost a úplnost dalších výstupů aplikace, předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům. Odpovědnost za jejich úplnost, správnost a bezchybnost nese výhradně uživatel.
 3. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při používáním aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli provozovatele, zejména za vady či škody způsobené nesprávným užíváním aplikace nebo užíváním v rozporu s pokyny provozovatele, nedostatečným zabezpečením lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností aplikace, se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za data importovaná do aplikace z datových zdrojů třetích osob (zejména databáze ARES nebo e-mailová avíza z bank).
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě.

VII. Závěrečné ustanovení

 1. Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy o poskytování služeb mezi provozovatelem a uživatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto podmínky ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu, případně ve znění pozdějších změn. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem uživatele nebo provozovatele bez právního nástupce.
 2. Vytvořením uživatelského účtu dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi provozovatelem a uživatelem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení zásad pro ochranu osobních údajů a podmínek v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem uživatele nebo provozovatele bez právního nástupce.
 3. Je-li některá část těchto podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.
 4. Toto smluvní ujednání může být provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností ke dni zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání.
 5. Podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021