Fakturovač.cz
Smluvní ujednání pro použití internetové aplikace Fakturovač

I. Úvodní ustanovení

 1. Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání internetové aplikace Fakturovač dostupné na adrese https://www.fakturovac.cz.

II. Definice pojmů

 1. Provozovatel - Zdeněk Novotný, Střelničná 1975/24, Praha 8 zapsaný do živnostenského rejstříku vedeného na MÚ v Praze 8 pod č.j.: ŽO/5448/2008/SH/5.
 2. Uživatel - jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet.
 3. Aplikace - webová služba sloužící primárně k vystavování účetních dokladů a práci s těmito doklady.

III. Licenční ujednání

 1. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele.
 2. Provozovatel uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím internetové aplikace vystavovat elektronické účetní doklady a dále s nimi pracovat v rozsahu, v jakém to aplikace umožňuje.
 2. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva provozovatele.
 3. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli poškozoval ostatní potenciální uživatele aplikace nebo narušoval jejich práva.
 4. Uživatel nesmí na vygenerovaných dokladech dále provádět žádné úpravy, zejména měnit nebo odstraňovat jakékoliv názvy a ochranné značky provozovatele nebo aplikace.
 5. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu nebo nefunkčností aplikace.
 6. Provozovatel je oprávněn zrušit účet ke kterému se uživatel nepřihlásit po dobu delší než 3 měsíce.
 7. Zrušením účtu zaniká uživateli právo aplikaci používat bez nároku na jakoukoliv kompenzaci ze strany provozovatele.

IV. Úplata za užívání aplikace

 1. Aplikace je ve svém testovacím režimu poskytována zcela zdarma a bez omezení.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu aplikaci zpoplatnit, přičemž se zavazuje ponechat omezenou verzi aplikace dostupnou zdarma.

V. Záruky

 1. Aplikace je ve své nynější podobě provozována pouze v testovacím režimu.
 2. Provozovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
 3. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnými a účinnými právními normami.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel se zavazuje že osobní údaje uživatele nebudou poskytnuty třetí straně. Tyto údaje jsou uchovávány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k čemuž uživatel uděluje svolení souhlasem s tímto smluvním ujednáním.
 2. Zpracování osobních údajů uživatele se děje za účelem zasílání informací souvisejících s aplikací Fakturovač a pro marketingové účely provozovatele.
 3. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné a že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu zaniká uživateli právo aplikaci nadále používat.

VII. Závěrečné ustanovení

 1. Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele. Obsah smlouvy tvoří toto smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním.
 2. Toto smluvní ujednání může být provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k ke dni zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání.
 3. Toto smluvní ujednání je platné od 1.7.2015.